Pendekatan - Pendekatan Tafsir Al-Quran

Tafsir bi al-Ma'tsur: penafsiran (penjelasan) ayat al-Quran terhadap maksud ayat al-Quran yang lain. Tafsir ini meliputi:
a) Penafsiran al-Quran dengan hadits-hadits yang diriwayatkan Rasulullah saw seperti pengertian:

المغضوب عليهم ولا الضالين 

يايهاالذين امنوااتقواالله حق تقاته

b) Penafsiran al-Quran dengan pendapat para sahabat berdasarkan ijtihad mereka, seperti penafsiran 'Abd Allah Ibn Abbas terhadap An-Nashr (QS 110) yang berisi tentang ajal Rasulullah.
c) Penafsiran al-Quran dengan pendapat tabi'in untuk menjelaskan kesamaran yang ditemui oleh kaum muslimin tentang sebagian makna al-Quran, seperti: QS 37:65.
Di antara kitab-kitab tafsir bi al-Ma'tsur adalah:
  • Jami' al-Bayan fy tafsiri al-Quran: Imam ibn Jarir al-Thabary.
  • Ma'alim al-Tanzil (at-Tasir al-Manqul): Imam al-Baghawy.
  • Al-Durr al-Mansur fy al-tafsir bi al-Ma'tsur: Jalal al-Din al-Suyuthy.
  • Tanwir al-Miqyas min Tafsir ibn Abbas: al-Fayruz Abady.
  • Tafsir al-Quran al-'Adhim: Abu al-Fida 'Ismail ibn Katsir.
  • Al-Bahr: al-'Alamah Abu al-Layts al-Samarqandy.
Tafsir bi al-Ra'yi: penafsiran ayat al-Quran berdasarkan ijtihad. Diantara kitab-kitab tafsir bi al-Ra'yi adalah:
a) Madarik al-Tanzil wa Haqaid al-Ta'wil: al Ustadz Mahmud al-Nasafy
b) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil: al-Ustadz al-Baghdlawy.
c) Lubab al-Ta'wil fy Ma'any al-Tanzil: al-Ustadz al-Khazin.
d) Ruh al-Ma'any fy tafsir al-Quran wa al-Sab'u al-Matsani: al-Ustadz al-Alusy.
e) Al-tafsir al-Kabir "Mafatih al-Ghayb": al-Ustadz al-Fakhr al-Razy.

Tafsir Shufy (cara hidup berdasarkan cara hidup sederhana)
Tashawwuf teoritis dan tashawwuf praktis. Kitab-kitab tentang tafsir shufy adalah:
a) Tafsir al-Quran al-Adhim: Imam al-Tustury.
b) Haqaid al-Tafsir: al-'alamah al-Sulamy.
c) 'Arais al-Bayan fy Haqaid al-Quran: Imam al-Syirazy.
Tafsir Fiqih
Tafsir fiqih lahir setelah tafsir bi al-Ma'tsur. Kitab-kitab tafsir fiqih diantaranya:
a) Ahkam al-Quran: Al-Jasshash.
b) Ahkam al-Quran: ibn al-'Araby.
c) Al-Jami' li Ahkam al-Quran: Imam al-Qurthuby.

Tafsir Falsafy
Tafsir falsafy menafsirkan al-Quran berdasarkan teori-teori filsafat mereka semata akan tetapi mereka gagal. Dari golongan pertama lahirlah kitab Mafatih al-Ghayb karangan al-Fakhr al-Razy.

Tafsir Ilmy
Tafsir Ilmy menafsirkan ayat al-Quran berdasarkan keilmuan. Kitab-kitab tafsir yang berusaha menafsirkan ayat-ayat kawniyah dalam al-Quran:
a) Al-Islam Yatahadda: al-'Alamah Wahid al-Din Khan.
b) Al-Islam fy 'Ashr al-Ilm: al-Sayyid Dr. Muhammad Ahmad al-Ghamrawy.
c) Al-Ghida' wa al-Dawa': Dr.Jamal al-Din Al-Fandy.
d) Al-Quran wa al-'Ilm al hadits : Ustadz 'Abd al-Razzaq Nawfal dengan metode Mawdlu'y

Tafsir Adaby
a) Tafsir al-Manar: Imam Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridla.
b) Tafsir al-Quran: Syaikh Ahmad al-Maraghy.
c) Tafsir al-Quran al-Karim: Syaikh Mahmud Syaltut.
d) Al-tafsir al-Wadlih : Syaikh Muhammad Mahmud hijazy.
Referensi :
Al-farmawi, Abd. Al-Hayy. 1996. Metode Tafsir MAWDHU'IY Suatu Pengantar. Jakarta: PT.Grafindo
Hasan, Ali. 1994. Sejarah dan Metode Tafsir. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
Jalaludin, Imam al-Mahali dkk. 2000. Tafsir Jalalain 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo
Musthafa, Ahmad al-Maraghi.1985. Terjemah Tafsir al-Maraghi 30. Semarang: CV.Toha Putra
Quthan, Manaul. 1995. Pembahasan Ilmu al-Quran. Jakarta. PT.Rineka Cipta.
Shihab, Quraish. 1994. Studi Kritis Tafsir al-Manar. Bandung: Pustaka Hidayah.
Shihab, Quraish. 1998. Wawasan al-Quran. Bandung: Mizan.
Syaltut, Mahmud.1990. Tafsir al-Quranul-Karim, Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Quran 4. Bandung: CV.Diponegoro

0 comments:

Post a Comment

anda berhak untuk berpendapat.. Silahkan berkomentar !!